تکریم رئیس و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | خراسان شمالی